دامنه و هاست چیست؟

بوسیله علیرضا پایدار | 1395/8/13 | مجموعه فناوری اطلاعات

0 نظر

blog1.jpg

دامنه چيست؟

دامنــه، ترجمه شــده كلمه ( Domain كــه البته دامين يا دومين هم بيان مي شــود) به اســم يا نشــاني ســايت تعلق خواهد گرفت كه انــواع مختلفي از قبيل: ...و com، .net، .org، .ir. دارد كه باتوجه به نياز شــما براحتي قابل ثبت است. دامنه هاي com، net، org و... دامنه هاي بين المللي و دامنه هايــي ماننــد ir.cc، ir.edu و ir .دامنه هاي ملــي نام دارند كه ثبت آنها فقط توســط شــركت ها يا سازمان هاي ايراني امكان پذير است. اگر براي اولين بار اســت كه مي خواهيد دامنه ثبت كنيد كافي است عنوان ثبت دامنه را در اينترنت جستجو كنيد و از بين هزاران نتيجه جستجو، يكي را انتخاب و مراحل ثبت را در آن شركت براحتي انجام دهيد.